Requisits para inquilins.

Documentació requerida per iniciar una sol·licitud de garantia.
En tots els casos incloure DNI, NIE o passaport del sol·licitant per ambdues cares.
Contracte laboral:
» Contracte indefinit: Última nòmina.”

Contracte temporal: última nòmina i vida laboral.”

Contracte laboral recent: si encara no es disposa de nòmina, ha de ser indefinit i figurar el seu salari.
Pensionistes:
» Certificat d'administració pública reconeixent la prestació

» Justificant bancari
Autònoms:
» Darrer IRPF presentat

» Darrer IVA
Ingressos a l'exterior:
» Demostració d'ingressos

» Justificants bancaris dels ingressos obtinguts en els darrers 3 mesos
Estudiants:
» Matrícula del curs o carnet d'estudiant en vigor.

» Demostració d'ingressos propis o d'un avalador.
Empreses com a inquilines:
» Darrer IRPF presentat.

» Darrer IVA.

» Estatut o escriptura de constitució.

» DNI/NIE per ambdues cares de l'administrador o apoderat.
Es podrà sol·licitar informació addicional en cas de ser necessari.
Altres ingressos complementaris.
Saldo en compte bancari:
» Certificat bancari amb els moviments dels darrers 3 mesos
Fons de pensió privat:
» Certificat de l'administració/organisme que l'atorga.”

» Darrer justificant de cobrament.
Fons d'inversió/estalvi:
» Certificado de tenencia.

» Justificante de saldo de los últimos tres meses.
Rendes de lloguer:
» Contracte/s d'arrendament/s

» Darrer/s justificant/s de pagament del lloguer
Fons de pensió privat:
»  Certificat de fons de pensió

» Justificant bancari.
Alquiler garantizado
gestión integral del alquiler
La Garantía Finaer,
la más completa
del mercado
Vigencia de la garantía de alquiler
Nuestro compromiso con la felicidad de inquilinos y propietarios nos lleva a ofrecer los servicios más amplios y beneficiosos para todas las partes.
El valor de la garantía se calcula por un año